СПОНСОРСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ НА КНИГА
Търся спонсор за финансиране изданието на книга с изцяло нова и уникална научно-музикална тематика


"Златният ми бемол и бронзовите квинти"
"Неравномерните темперации и старите строеве. Обертоновият код на диатониката"


Камен Петев
e-mail: voxcellesta@gmail.com , kamenpetev@yahoo.com , тел. 00359 898 215448


  • Темата
Темперацията представлява начин за настройване на клавишните инструменти, от който зависи характера на хармоничното звучене. В книгата се третира извънредно слабо познатата в България тема за старите неравномерни, среднотонови и други темперации и интонации. Тезата за старите строеве (темперации) започва да се развива едва във втората половина на ХХ-ти в. и особено след като през 1977г. немският изследовател Херберт Келнер доказва, че Й.С.Бах не използва не е използвал равномерна темперация, както дотогава се смяташе. Тематиката по въпроса за старите строеве събужда сред изследователите все по силен интерес и заедно с появата на още по-нови исторически свидетелства за оригиналността на използваните музикални системи. Т.е. може да се каже, че тематиката се развива по пътя на новите открития едва от последните години на XX-ти и началото на XXI-ви век.
В книгата се излага модерната и почти непозната у нас теза, че съвременното звучене на пианото и оркестъра е много различно от всички по-ранни епохи – от Средновековието до средата на 19-ти век. Това включва нова оценка на звученето на музиката за композитори като Бах, Бетовен, Моцарт и дори Шопен, Брамс и други. Разгледани са античните гръцки методи на настройване и тяхното последователно развитие през Ренесанса, барока, класицизма и романтизма, до началото на 20-ти век.
Изложените тези са на базата на съвременните открития и трактовка на исторически документи и свидетелства, както и изводите на експертите и изследователите на тази материя. Споменати са както най-важните личности, допринесли за развитието та темперациите в исторически план, така и съвременните експерти, чиито заключения са в основата на изложението в книгата. На отделни места са представени няколко лични тези на автора на книгата, въз основа на музикалната практика и опит, логичните и естетически връзки. Всички лични авторски тези са означени и анонсирани.
В първия дял на книгата са изведени акустично-физическите предпоставки за звука като музикален тон и неговите специфики. Разгледани са музикалните интервали в контекста на западно европейската музикална система и тяхното развитие с теоретичните, математически, физически и музикални изследвания на личностите, които са допринесли за развитието на музикалната система на Европа.
Вторият дял съдържа основната същност на тематиката – клавирните темперации – техните разновидности, идеите, върху които са изградени, автори и най-вече съществените модели по регионален и стилов признак. Специално внимание е отделено на философско-естетическата база, върху която са изградени различните темперации в отделните епохи – Средновековие, Ренесанс, барок, класицизъм и ранен романтизъм. Според историческите свидетелства, научните изследвания на музикалните историци и техните заключения, в книгата са указани кои композитори в какви музикални системи са работили и как следва да бъдат изпълнявани за да звучат автентично. От друга страна, на читателя се предлагат идеи кои конкретни темперации за какъв музикален характер могат да бъдат удачно използвани. Дадени са и съвети относно естетическите възможности за сходни стилови изменения в оригиналното звучене. В този дял са направени подробни диаграми за сравнение на различните видове темперации в характера на звученето им.
Третият дял разглежда интонационните системи на неклавишните инструменти и вокалната практика, като специално внимание се отделя за ансамблови и оркестрови системи на звучене. Този дял е по-обобщен и целта е в него да се допълни представата за автентичното възприемане на музиката в отделните стилове и композиторите от различните епохи. Тук специално може да се подчертае твърде различното от съвременното разбиране звучене на симфоничната музика на Моцарт и Бетовен, а също и клавирните произведения на Бетовен и Шопен.
В четвъртия дял съвсем накратко са представени схеми и указания за общо информативно настройване на клавишни инструменти в някои от най-използваните в съвремието стари темперации. 


  • Основни данни за книгата
Заглавието книгата е „Златният ми-бемол и бронзовите квинти“ и подзаглавие „Неравномерни темперации и старите строеве. Обертоновият код на диатониката“. Автор Камен Петев, издателство „Зограф“ – Варна. Музикални редактори: д-р Сабин Леви и Янко Маринов. Кратко представяне на книгата и автора е направено от проф. Нева Кръстева. В оформлението на предната корица – снимка на графика от Борис Стоилов.

Книгата е 216 страници, с въведение, осем глави и шестдесет и пет подглави. Разделена е в четири главни дяла: акустична и обертонова същност на звука, клавирни темперации, неклавирни и ансамблови интонационни системи, схеми за настройване в някои по-важни темперации.
В книгата са поместени 10 таблици, 19 диаграми, 3 снимки и 47 фигури (схеми) – общо 79 приложения. Всички фигури, схеми, таблици и диаграми, с изключение на една (за която има официално съгласие от оригиналния издател), са изработени специално за тази книга от автора и. Приложенията са черно-бели по финансови съображения.
В книгата са посочени:

1. Библиография от 20 съвременни заглавия засягащи темата, плюс още 15 исторически трактата от 17-ти и 18-ти в.
2. Ползвани от автора системи и апаратура за прецизно сравнение на темперациите
3. Индекс на повече от сто имена и специални термини
4. Индекс на таблици и диаграми.


 Камен Петев
- музикант, органов експерт, техник – органостроител;
докторант към Национална Музикална Академия „Панчо Владигеров“ - София

За контакти:
e-mail: voxcellesta@gmail.com , kamenpetev@yahoo.comтел. 00359 898 215448
Варна, "М. Колони" 16

No comments: